ஞாயிறு, 7 செப்டம்பர், 2014

வெயில் தேசத்தவன்வெயில் தேசத்திலிருந்து வருகிறாய்
உண்மையின் வீரியம் மிக்க
உன் சொற்களின் மீது
கவனம் கொள்ளாதிருக்கிறோம்;
வெம்மை மிக்க அவை
எங்கள் கள்ள இதயங்களைச் சுட்டுப் பொசுக்கி விடுமென்று..

குளிர்ந்த சொற்களைத் தேர்ந்தெடுத்து
உன்னோடு உரையாடுகிறோம்
மேலும்,
குளிர்ந்த சொற்கள் குறித்து
உனக்கு வகுப்பெடுக்கிறோம்
ஒரு குளிர்பதனப் பெட்டியின்
செயற்கைத்தனம் மிக்கிருப்பதை
நீ கண்டறிவிக்கிறாய்.

எங்களில் யாரோ ஒருவர்
தொலைவில் சலசலத்துக் கொண்டிருக்கும்
நதியை உனக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறார்
உனது வெஞ்சொற்களுடன்
நதியில் இறங்குகிறாய்
நதியின் தண்மையில் குளிர்ந்த உனது சொற்கள்
மேலெழும்பி வருகின்றன;
உடன் நீயும்..

இப்போது நீ
குளிர் தேசத்தவனாகிறாய்
இருப்பினும்,
உனது சொற்களில்
அப்படியே இருக்கிறது
உண்மையின் வீரியம் இன்னும்..


Twitter Bird Gadget